Ocena oddziąływania na środowisko

Cel szacowania oddziaływania na środowisko: ustalić i oszacować można bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie planowanej działalności gospodarczej na środowisko (ludzi, glebę, głębię ziemi, powietrze środowiska, wodę, klimat, krajobraz, biologiczną różnorodność, materialne wartości oraz nieruchome wartości kultury oraz na wzajemne oddziaływanie tych komponentów środowiska); identyfikowanie oraz oferta środków zmniejszenia negatywnego wpływu planowanej gospodarczej działalności na zdrowie społeczeństwa oraz inne komponenty środowiska lub uniknięcie tego oddziaływania; ustalenie, czy planowana działalność gospodarcza oraz jej wpływ na środowisko dopuszczalne w wybranym miejscu.

Ocena oddziaływania na środowisko, planowana działalność gospodarcza

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe