Šioje svetainėje naudojame slapukus, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas.

Daugiau

Inžinerinės paslaugos

 

Statinių techninė priežiūra:

1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 41 str.; Statybos techninis reglamentas STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21d. įsakymu Nr. D1-347, 30p.; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-552 patvirtinti Statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" pakeitimo reikalavimai.

Norėdami sumažinti Jūsų rūpesčius, užtikrinti saugų statinio eksploatavimą per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, apsaugoti nuo galimų konfliktų su statinių naudojimo priežiūrą vykdančiomis Valstybinėmis institucijomis, mes s i ū l o m e  Jūsų įmonėje vykdyti statinių techninę priežiūrą.

UAB "COS LT" paskirtas statinių techninis prižiūrėtojas:

 • nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrins pagrindines statinio konstrukcijas, fiksuos pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus ir teiks pasiūlymus jiems šalinti;
 • registruos nuolatinių stebėjimų metu pastebėtus konstrukcijų bei inžinerinės įrangos defektus techninės statinio priežiūros žurnale;
 • organizuos kasmetines, neeilines apžiūros atlikimą, kurios metu specialistų komisija (komisijos vadovas - atestuotas ir turintis statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo kvalifikacinį atestatą) detaliai apžiūrės ir tikrins pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, nustatys statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus, remonto darbų poreikį ir pateiks statinio apžiūros aktą;
 • įvertins nuolatinių stebėjimų kokybę;
 • organizuos esamo statinio tyrinėjimus;
 • užpildys statinio techninį pasą;

Statinio techninės priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

Statinio techninę priežiūrą sudaro:

 • nuolatinis statinio būklės stebėjimas;
 • statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;
 • remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas. 

Nuolatiniai statinio stebėjimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį, stebėjimus atlieka statinio techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, darbuotojas, kuriam yra pavesta vykdyti nuolatinius statinio stebėjimus. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro

Kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui).

Gyvenamojo namo techninė priežiūra

Gyvenamojo namo naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" (Žin., 2002, Nr. 81-3504), kuris yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams, daugiabučių (trijų ir daugiau butų) gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, įmonėms, vykdančioms daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą pagal sutartis su šių namų savininkais (bendraturčiais) ar su daugiabučių namų savininkų bendrijomis.

Negyvenamųjų pastatų techninė priežiūra

Negyvenamųjų pastatų techninė priežiūra turi būti atliekama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" (Žin., 2004, Nr. 98-3658).

Elektros ūkio priežiūra:

Elektros ūkio priežiūra (asmens, atsakingo už įmonės elektros ūkį, funkcijų vykdymas) 

Kiekvieno vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas atestuotas asmuo atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektros įrenginių leista naudoti galia, esant    trijų fazių įvadui yra didesnė kaip 30 kW. (Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-11-26 įsakymu Nr. 4-432).

UAB "COS LT" paskirtas atestuotas inžinierius, Jūsų įmonėje:

 • atliks elektros įrenginių apžiūras;
 • vykdys darbuotojų apsaugos nuo elektros reikalavimų laikymosi kontrolę;
 • informuos administraciją apie priimtus naujus normatyvinius dokumentus apsaugos nuo elektros srityje;
 • teiks pasiūlymus apsaugos nuo elektros būklei gerinti;
 • pildys reikiamus žurnalus;
 • sudarys elektros įrenginių techninių apžiūrų, profilaktinių bandymų grafikus;
 • tvarkys elektros energijos sunaudojimo apskaitą, pateiks ataskaitinius dokumentus;
 • organizuos energetikos darbuotojų mokymus ir atestavimą;
 • parengs energetikos darbuotojų pareiginius nuostatus;
 • organizuos aprūpinimą ženklais ir žurnalais;
 • organizuos aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo elektros, nustatytu periodiškumu organizuos jų patikrą;
 • organizuos varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą.

Inžinerinės paslaugos (pastatų techninė priežiūra)

Turite klausimų? Susisiekite:+37068963902arba

Susisiekite

* - Būtini laukai